מילון מונחי פנסיה

קרן פנסיה

קופת חיסכון שאליה מפרישים העובד והמעסיק כספים ומיועדת לצבירת כספים לתשלום פנסיה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים לעובד ו/או למשפחתו.

קרן הפנסיה מנוהלת במתכונת של ערבות הדדית כלומר התשלומים שמבצעת הקרן: תשלום פנסיית נכות, תשלום פנסיית שאירים או תשלום קיצבה בגיל הפרישה למבוטח מסוים משפיעים על כל אחד מהעמיתים והזכויות שלהם בקרן.

כיסוי ביטוחי שנרכש על ידי קרן הפנסיה למקרה אובדן כושר עבודה אשר מתבטא במתן תשלום חודשי למבוטח במקרה שזה איבד את כושר עבודתו.

אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי הנרכש מחברת ביטוח בדומה לפנסיית הנכות בקרן הפנסיה. אופי ואיכות הכיסוי הביטוחי שונים מפוליסה לפוליסה ואינם ניתנים לשינוי לאחר מועד פתיחת הפוליסה.

פנסיית שאירים

ביטוח שנותנת קרן הפנסיה למקרה פטירה של העובד אשר מתבטא בתשלום קצבה חודשים לאלמן/ה וליתומים.

פנסיית שאירי פנסיונר

תשלום חודשי שמשלמת קרן הפנסיה לשאירי המבוטח שנפטר כאשר היה פנסיונר.

מסלולים בקרן הפנסיה

חלוקה של הזכויות העומדות למבוטח בקרן בין פנסיית נכות, פנסיית שאירים וחיסכון לפנסיה. לדוגמה: ישנם מסלולים בהם הפנסיה הצפויה בגיל הפרישה מוגדלת על חשבון הקטנת פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה כללית

קופת חיסכון שאינה מקבלת הקצאה של אגרות חוב מיועדות מהממשלה ואינה מעניקה כיסויים ביטוחיים למבוטחיה.

פרמיה (או דמי גמולים)

ההפקדה החודשית של העובד והמעביד למוצר הפנסיוני לטובת חיסכון ורכישת ביטוחים.

דמי ניהול

העמלות שגובה קרן הפנסיה או חברת הביטוח בגין ניהול המוצר הפנסיוני, השקעת הכספים ועוד.

ניוד

העברת כספי הצבירה (והזכויות הביטוחיות בגינם) ממנהל מוצר פנסיוני אחד למשנהו.

חיסכון הוני

חיסכון המשולם כסכום חד פעמי למבוטח בגיל פרישה.

חיסכון קצבתי

חיסכון המשולם כשורה של גמלאות חודשיות למבוטח בגיל פרישה.

קרן פנסיה ותיקה

קרן פנסיה אשר ההצטרפות אליה היתה אפשרית עד סוף 1994. הבטיחה לעמיתיה פנסיה המבוססת על צבירה של זכויות בהתאם לשנות העבודה

מקדם ההמרה

מספר שבו נעשה שימוש על מנת לחשב את גובה הפנסיה שיקבל החוסך מדי חודש. מקדם ההמרה יכול להיות קבוע או משתנה בהתאם לתוכנית הפנסיונית.

פוליסת ביטוח מנהלים

ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה הכולל גם חיסכון לגיל פרישה.

תקנון קרן הפנסיה

מסמך המגדיר את זכויות וחובות העמיתית בקרן.

קרן השתלמות

מכשיר חיסכון לטווח בינוני המיועד לעצמאים ולשכירים.

תשואה

הרווח מההשקעה, המבוטא במונחי אחוזים מתוך ההשקעה שבוצעה.

קופת גמל

מכשיר חיסכון לטווח ארוך. כיום איננו מעניק זכויות ביטוחיות לחוסכים.

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב מיוחדות שמנפיקה הממשלה עבור קרנות פנסיה ועבור פוליסות ביטוח ישנות (מלפני 1992). אגרות החוב נושאות תשואה מובטחת.

יתרה צבורה

סך הכספים הרשומים במכשיר החיסכון הפנסיוני לטובת המבוטח.

תקופת אכשרה

תקופה של 5 שנים בתחילת ההצטרפות לקרן הפנסיה שבה לא תכיר הקרן בנכות או במקרה מוות המזכים בתשלומים מהקרן, אם אלה נגרמו ממצב בריאותי שהיה קיים לפני התחלת החברות בקרן.

עמית

כל מי שהצטרף לקרן הפנסיה וטרם עזב אותה או יצא לפנסיה.

עמית פעיל

עמית המפקיד כספים לקרן הפנסיה או שעבורו מופרשים כספים לקרן הפנסיה באופן שוטף.

עמית שהפסיק להפקיד כספים בקרן הפנסיה או שהעברת הכספים עבורו לקרן הפנסיה הופסקה, בהתאם לתקופת אי ההפקדה ולהוראות תקנון הקרן.

יועץ פנסיוני

בעל רישיון יועץ פנסיוני של משרד האוצר, העוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו.

יועץ פנסיוני חייב להיות בעת מתן הייעוץ אובייקטיבי ולא מוטה לטובת מוצר זה או אחר או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

סוכן ביטוח פנסיוני

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני של משרד האוצר, העוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו.

כלומר – סוכן ביטוח אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ לטובת מוצר זה או אחר או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

משווק פנסיוני

בעל רישיון משווק פנסיוני, העוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני המשווק על ידי החברה בה הוא עובד.

המשמעות היא שהמשווק הפנסיוני אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ לטובת מוצר זה או אחר או לטובת הגוף המנהל בו הוא עובד.

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות