ניוד ביטוחי מנהלים עם מקדם המרה קבוע- חוזר ביטוח משרד האוצר

1. מתי נכנס החוזר לגבי ניוד ביטוחי מנהלים עם מקדם המרה קבוע לתוקף?

6/12/2015, ובפועל מה- 31/3/2016, בעת פרסום התנאים של כל חברת ביטוח לניוד זה.

2. מה זה מקדם המרה קבוע?

זהו האייקון, שבו התהדרו סוכני הביטוח בנסיון למכור פוליסת ביטוח מנהלים עד 12/2012.

מקדם המרה לקיצבה- באיזה מספר יחלקו את החיסכון שהגענו אליו בגיל הפרישה (לכל גיל פרישה יש מקדם אחר, ושונה מגבר לאישה) כדי להמיר צבירת חיסכון לקיצבה חודשית, ובעגת העם היושב בציון- פנסיה, לכל החיים.

ניסיון העבר מוכיח שזה עובד– מישהו זוכר במחוזותינו את הצוהר הקטן של ההזדמנות לנייד ביטוחי מנהלים במקדם קבוע עד סוף 2013?

לקוחות רבים שלי, כולל ארגונים שלמים, על כל עובדיהם, עשו בהזדמנות זו שימוש וניידו פוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו מ- 01/2004 לחברת ביטוח אחרת ודמי הניהול ירדו פלאים.

3. על מה מדובר?

קודם כל, לפי החוזר, אפשר לנייד את כל הפוליסות שאינן מבטיחות תשואה, כלומר כל הפוליסות שהופקו משנת 1992, ועד 12/2012. גם הפוליסות שנוידו עד 12/2013 עם מקדם קבוע- במשחק.

קיימים 3 מושגים חדשים:

א. פוליסה עם מקדמי הבטחת תוחלת חיים- פוליסה בעלת מקדם קיצבה קבוע

ב. פוליסה קיימת- פוליסה עם מקדם המרה קבוע שהופקה עד 12/2013 (פוליסות שהופקדו בשנת 2013 ואליהן נוידו פוליסות בעלות מקדם קבוע)

ג. פוליסה מנוידת- פוליסה שהופקה מתוקף החוזר, לאחר ניוד כספים מפוליסה קיימת או מנוידת אחרת.

4. מהם התנאים לניוד פוליסת ביטוח מנהלים עם מקדם המרה קבוע?

הגדלת ההפקדות בפוליסה החדשה, בחברת הביטוח החדשה שמחליפה את הפוליסה הקיימת, תתאפשר רק אם קרה אחד מהתנאים הבאים:

א. הוגדרה הצמדה למדד אובייקטיבי (נניח מדד המחירים לצרכן).

ב. היה גידול שכר אמיתי (עובד ששכרו עלה, ולא עובד שביקש לשנות את היחס בתוך השכר בין ביטוח המנהלים המדובר למוצר אחר, נניח- קרן פנסיה)

ג. בוצע גידול בשיעורי הפקדה בגין הסכם קיבוצי או הרחבה שלו (נניח גידול בשיעורי הפקדות לעובדי מדינה או תיקון 12 שאקטואלי מאוד בימים אלה, ראה סעיף 5 בחוזר זה).

ד. הפקדה של עצמאי שגדלה עקב גידול בהכנסה החייבת שלו.

5. מה חייבים להבין טרם הניוד?

הפוליסה החדשה, בחברת הביטוח החדשה שמחליפה את הפוליסה הקיימת תתן נספח עם מקדם קיצבה זהה.

אבל!! אם הפוליסה המקורית מבוססת על ריבית תחשיבית שונה מהריבית התחשיבית היום (למשל כל הפוליסות שהופקו עד 12/2003 מבוססות על ריבית תחשיבית של 2.5%, ואילו הפוליסות מ- 01/2004 מבוססות על ריבית של 4%), גם הפוליסה המנוידת תחושב באותה ריבית תחשיבית.

המקדם הקבוע בפוליסה החדשה יתומחר בנפרד מדמי הניהול הרגילים בפוליסה כפי שאנו מכירים היום.

דמי הניהול שייגבו בגינו יהיו דינאמים בהתאם לשינוי בתוחלת החיים המשפיעים על הדוחות האקטוארים של חברת הביטוח (דמי ניהול מפרמיה+ דמי ניהול מצבירה), וקיים נספח שלם עם נוסחאות, כאשר דמי ניהול אלה, ביחד עם דמי הניהול הקבועים בפוליסה, לא יעלו על דמי הניהול שמשלם המבוטח כיום, בפוליסה שאותה הוא מנייד לפוליסה החדשה.

בכל מקרה חברת הביטוח חייבת להודיע על השינוי בדמי הניהול בגין המקדם, והעלאה זו תכנס לתוקף חודשיים לאחר שנשלחה ההודעה. כל זאת יופיע בפוליסה ב"נספח כיסוי ביטוחי לאריכות ימים", שיצורף בפועל לפוליסה החדשה לאחר השלמת תהליך הניוד.

לצורך העניין, נקבע כי פוליסות קיימות, ששווקו לפני 1/1/2004, ובהן דמי ניהול משתנים, ייחשבו אלה כדמי ניהול מהצבירה בשיעור של 0.5% (בפוליסות אלה קיים מרכיב דמי ניהול הנקרא- השתתפות ברווחים. דמי ניהול אלה הנם 15% מהרווחים שהשיגה חברת הביטוח למבוטח בשוק ההון).

מה אנחנו מבינים מזה? שהחישוב לגבי מקסימום דמי ניהול לעניין "הפוליסות הישנות", אלה שהופקו טרם 1/1/2004 הנו 0.6% מהצבירה שקיים בפוליסות אלה, ועוד 0.5% מהצבירה שהנו תרגום של דמי ניהול מהשתתפות ברווחים. לכן, יכולה להיות הפוליסה החדשה בעלת מקסימום דמי ניהול של 1.1% מהצבירה, למיטב הבנתי.

6. ואיך זה קורה פרקטית?

חברות הביטוח נדרשות להציג באתר האינטרנט שלהן, עד ה- 31/3/16, במקום נגיש, תחת הכותרת "ניוד פוליסות- מקדמי קיצבה" לגבי כל ביטוחי המנהלים שהיא שווקה מ- 2001:

א. את מקדמי הקיצבה לכל אחד ממסלולי הקיצבה הקיימים בפוליסות הקיימות

ב. הנוסחה להתאמת המקדם למועד פרישה אחר, מזה שלפיו חושב המקורי, או לחילופין מקדם לכל גיל פרישה מגיל 60 עד גיל 80.

ג. שיעור הריבית התחשיבית ושיעור דמי הניהול המגולמים במקדם.

דירקטוריון חברת הביטוח יקבע את מדיניות החברה לעניין שיווק פוליסות חדשות או לעניין הפחתה של שיעור דמי הניהול בפוליסות קיימות.

(מתוך מאמר מקצועי "שינויי החקיקה בתחום הביטוח הפנסיוני- איך זה משפיע עלינו", מאת אילה אבני, 01/2016, סיטרין ייעוץ פנסיוני)

 

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות